Καλάθι0
Σύνολο:0,00 €
Το καλάθι σας είναι άδειο!

PURO MUSIC YEAR TERMS

Όροι & Προυποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

«PuroMusicYear»

 

 

Η εταιρεία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε.» (εφεξής «Public» ή «Διοργανώτρια») με έδρα την Αττική, οδός Ερμού 25 και η εταιρεία «Puro Greece- ΜΤΤ ΙΚΕ» (εφεξής «Puro Greece» ή «Δωροθέτης»)  με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Αντώνη Τρίτση 15-17, (από κοινού αναφερόμενες ως «Εταιρείες») διοργανώνουν προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός» ή/και η «Προωθητική Ενέργεια») μέσω Διαδικτύου με τίτλο «Puro music year» στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής - Προϋποθέσεις

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα, και δηλώσουν κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση του γονέα τους ή του νόμιμου κηδεμόνα τους για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών Public, Puro Greece και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.

1.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Διοργανώτριας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

1.3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό/ Προωθητική Ενέργεια απαιτείται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού στη διεύθυνση www.public.gr.

2. Διάρκεια

2.1. Η διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας – Διαγωνισμού αρχίζει στις 03/04/2017 και ώρα 10:00 και λήγει στις 26/6/2017 και ώρα 23:59:59.

2.2. Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται όσες πραγματοποιηθούν και καταχωρηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τα κατωτέρω και εντός των χρονικών ορίων της Προωθητικής Ενέργειας. Μετά την πάροδο της προθεσμίας συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

2.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.public.gr.

2.4. Αγορές που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής δεν θα δίνουν στον ενδιαφερόμενο δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και θα θεωρούνται ανίσχυρες ως συμμετοχές ενώ επιπλέον δεν θα επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε και δεν θα δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του ενδιαφερομενου όσον αφορά τον Διαγωνισμό.

2.5. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης του Διαγωνισμού, ο χρόνος ενεργής καταχώρησης της αγοράς και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την Προωθητική Ενέργεια ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τις Εταιρείες και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

3. Διαδικασία

3.1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, εφόσον ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

α. προβεί σε αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων κατασκευαστικού τύπου «PURO» ανεξαρτήτως αξίας από το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων PUBLIC ή/και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.public.gr ή/και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Διοργανώτριας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού. Κάθε αγορά προϊόντος του συγκεκριμένου τύπου ισοδυναμεί αυτόματα με μια (1) συμμέτοχη στον Διαγωνισμό της τρέχουσας περιόδου (από 03/04/2017 έως και τις 26/6/2017) ενώ σε περίπτωση ξεχωριστών περισσότερων αγορών (προϊόντων τύπου «PURO») ο ενδιαφερόμενος θα δικαιούται αυτόματα αντίστοιχο αριθμό συμμετοχών στην ίδια ή και στις λοιπές κληρώσεις των αντίστοιχων εβδομάδων, που θα έχει πραγματοποιήσει τις –αντίστοιχες αγορές.

δ. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος θα πρέπει να συνοδεύεται από τον γονέα του ή τον νόμιμο κηδεμόνα του.

ε. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί ή έχει ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης η συμμέτοχη του ενδιαφερομένου θα εξακολουθεί να ισχύει μόνον εφόσον αυτός έχει αποστείλει και email ως ανωτέρω για την κλήρωση της εβδομάδας στην οποία αντιστοιχεί το απεσταλθεν email, βάσει της παραγράφου 5.1. Εφόσον επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και σε περισσότερες της μιας κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επαναλάβουν κάθε εβδομάδα την ίδια ανωτέρω διαδικασία.

3.2. Ως λαχνός συμμετοχής στις κλήρωση του Διαγωνισμού του κάθε συμμετέχοντος ορίζεται ο αριθμός του παραστατικού της αγοράς, που πραγματοποίησε ο καταναλωτής - συμμετέχων, υπό την προυπόθεση η αγορά περιέχει ένα τουλάχιστον προϊόν PURO. Για να θεωρηθεί έγκυρος ένας λαχνός θα πρέπει η αγορά να έχει καταχωρημένα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας μαζί του. Σε περίπτωση περισσότερων ξεχωριστών αγορών ο ενδιαφερόμενος θα δικαιούται ξεχωριστούς αντίστοιχους λαχνούς συμμετοχής και θα σε συμμετέχει με τόσες συμμετοχές όσες και τα παραστατικά αγορών.

 

3.3. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή/και το περιεχόμενο τους να μην είναι προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας, συκοφαντικό, πορνογραφικό, υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, να μην προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να μην δημιουργεί / υπονοεί διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, να μην θέτει σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια των ίδιων των συμμετεχόντων ή τρίτων, να μην είναι σπαμ, διαφήμιση ή άλλη εμπορική πρακτική και γενικά να μην αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

3.4. Οι συμμετέχοντες και σε περίπτωση που είναι ανήλικοι, οι γονείς τους ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στις Εταιρείες για την προβολή της Προωθητικής Ενέργειας, των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) ή/και και των λοιπών στοιχείων που θα αποστείλουν-αναρτήσουν σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής ή/και του Δωροθέτη, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά στα καταστήματα της, σε γήπεδα, σε δημόσιες εκδηλώσεις κλπ) για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Oι Εταιρείες επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της προωθητικής ενέργειες. Οι συμμετέχοντες και σε περίπτωση που είναι ανήλικοι, οι γονείς τους ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω YouTube, Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Οι συμμετέχοντες και σε περίπτωση που είναι ανήλικοι, οι γονείς τους ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους μεταβιβάζουν ατελώς στις Εταιρείες απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, βίντεο και λοιπών πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν, δηλώνουν δε ότι ο κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό από τις Εταιρείες δεν συνιστά προσβολή αυτού. Οι νικητές και σε περίπτωση που είναι ανήλικοι, οι γονείς τους ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους συναινούν να χορηγήσουν στις Εταιρείες μετά την κλήρωση τα απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων, για τον τρόπο και τον τόπο παράδοσης των οποίων θα ενημερωθούν προσωπικά, καθώς και για τη μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της Διοργανώτριας, εφόσον το επιθυμούν.

4. Δώρο

4.1.Τα προσφερόμενα Δώρα είναι εισιτήρια για συναυλίες, προσφορά του Δωροθέτη και θα διατεθούν ως εξής: ένα (1) ανά κλήρωση περιόδου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.1. Τα Δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της Προωθητικής Ενέργειας, είναι ορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα Δώρα δεν είναι προσωπικά και είναι ονομαστικά μεταβιβάσιμα. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των Δώρων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, η Διοργανώτρια δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικό δώρο/α ίδιας αξίας με τα Δώρα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των Εταιρειών ή τρίτων η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Οι Εταιρείες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια και ο Δωροθέτης δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Εταιρειών παύει να υφίσταται.

4.2. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την αγορά του προϊόντος μετά την παραλαβή του Δώρου ο νικητής υποχρεούται να επιστρέψει μαζί με το αγορασθέν προϊόν και το Δώρο.

5. Ανάδειξη Νικητών

5.1. Η ανάδειξή των νικητών θα πραγματοποιηθεί μέσω της διεξαγωγής τεσσάρων (4) κληρώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες στα γραφεία της Publicκατόπιν συλλογής & έλεγχου των συμμετοχών βάσει των καταχωρημένων στοιχείων, κατανομής των συμμετοχών ανά κλήρωση βάσει της ημερομηνίας της συμμετοχής και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών (ηλεκτρονική κλήρωση).:

$1·         Την Πέμπτη 11η Μαίου 2017 και ώρα 17:00 για τις αγορές ή/και αποστολές email που θα πραγματοποιηθούν από 03/04/2017 έως 10/05/2017 στις 23:59 και θα αφορά στα εισιτήρια της συναυλίας των DepecheMode που έχει προγραμματιστεί για τις 17/05/2017

$1·         Την Τρίτη 27η Ιουνίου και ώρα 17:00 για τις αγορές ή/και αποστολές email που θα πραγματοποιηθούν από 11/05/2017 έως 26/06/2017 στις 23:59 και θα αφορά στα εισιτήρια των συναυλιών Placebo 01/07/2017 και Evanescence 02/07/2017

$1·         Αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες των επόμενων κληρώσεων που αφορούν στις υπόλοιπες δύο συναυλίες για Φθινόπωρο – Χειμώνα 2017. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση στο www.public.gr.

Οι Εταιρείες δικαιούνται να ματαιώσουν την κλήρωση ή να μεταβάλουν την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της. Η κάθε κλήρωση θα αναδείξει: ΕΞΙ (6) νικητές και ΕΞΙ (6) επιλαχόντες κατά τη σειρά ανάδειξής τους, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή ή δεν αποδεχτεί το Δώρο του. Αν το ίδιο φυσικό πρόσωπο αναδειχθεί νικητής και επιλαχών ισχύει η πρώτη χρονικά συμμετοχή που θα κληρωθεί και μόνον. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

5.2. Αν η επικοινωνία με τον νικητή από την Διοργανώτρια ως ανωτέρω, δεν καταστεί δυνατή μέσα σε 5 ημέρες ή/και ο νικητής δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν Δώρο αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσει οριστικά το Δώρο, και θα κληθούν στη θέση του να επικοινωνήσουν και αποδεχτούν οι επιλαχόντες κατά σειρά ανάδειξης στην κλήρωση, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τους επιλαχόντες για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα, που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το Δώρο, που δεν αναζητήθηκε και / ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τους νικητές, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.

5.3. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των Δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου.

 

6. Παραλαβή Δώρων

Ο νικητής θα παραλάβει αυτοπροσώπως το Δώρο του μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους της Διοργανώτριας, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία του απαντητικού του μηνύματος αποδοχής του Δώρου και υπό την προϋπόθεση επίδειξης του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου έγγραφου, που αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος θα πρέπει να έχει τη συγκατάθεση του γονέα του ή του νόμιμου κηδεμόνα του για την παραλαβή του δώρου. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύναται σε περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου του. Η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από τις Εταιρείες και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου.

7. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συναίνεσης

Οι Εταιρείες οι ίδιες ή/και μέσω τρίτων εξουσιοδοτημένων προσώπων από αυτές θα συλλέξουν και θα εξεργαστούν τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, που αυτοί θα υποδείξουν κατά την διάρκεια της Προωθητικής παρούσας Προωθητικής Ενέργειας και την παράδοση των δώρων. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της Προωθητικής Ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια αλλά και μεταγενέστερη ενημέρωση σχετικά με άλλες προωθητικές ενέργειες από τις Εταιρείες. Οι συμμετέχοντες και σε περίπτωση που είναι ανήλικοι, οι γονείς τους ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους ρητά και ανεπιφύλακτα συναινούν και αποδέχονται τη δημοσίευση του ονόματός τους για την εκτέλεση του όρου 6 ανωτέρω, καθώς και τη δημοσίευση του ονόματός τους με οποιοδήποτε μέσο για διαφημιστικούς σκοπούς στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του ν. 2472/1997 ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών.

 

8. Τροποποίηση Όρων

Οι Εταιρείες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσουν με προηγούμενη ανακοίνωσή τους με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσουν το Δώρο με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση τους και εν γένει να τροποποιούν κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού στη διεύθυνση www.public.gr.

9. Αποποίηση - Περιορισμός Ευθύνης

9.1. Οι Εταιρείες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν συμμορφωθούν με τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τις Εταιρείες έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

9.2. Οι Εταιρείες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των συμμετοχών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

9.3. Οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

9.4. Οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτές αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

10. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι συμμετέχοντες και σε περίπτωση που είναι αν είναι ανήλικοι, οι γονείς τους ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

11. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

11.1. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

11.2. Οι συμμετέχοντες και σε περίπτωση που είναι ανήλικοι, οι γονείς τους ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω ιστοσελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Εταιρειών οι οποίες δεν υπέχουν καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το Δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, οι δε Εταιρείες στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

12. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

13. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι θα είναι ανηρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στη διεύθυνση www.public.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.puro.com.gr